Eduardo Serafini

Eduardo joined Integration in 2019 as our Legal Manager. Prior to Integration, Eduardo worked as a Senior Lawyer at TozziniFreire Advogados

  • On 23 July 2020